Velkommen til årsmøte Byåsen Håndball Elite tirsdag 13.april kl 18.00

Til alle medlemmer i Byåsen Håndball Elite.

Styret i BHE innkaller til digitalt årsmøte tirsdag 13.april kl 18.00

Årsmøtet vil bli avholdt digitalt pga smittesituasjon i samfunnet og vil bli gjennomført ved bruk av Teams.

Alle som ønsker å delta gir beskjed om dette til følgende mailadresse: post@byaasen.no innen fredag 9 april kl 16.00.  Link til møtet vil bli sendt dagen før til de som har meldt seg på.

Dagsorden:

1. Åpning

2. Godkjenne de stemmeberettigede

3. Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden

4. Velge dirigent og referent

5. Velge ut to personer til å undertegne protokollen fra årsmøte

6. Styrets beretning for 2020

7. Årsregnskapet for 2020

8. Revisors beretning for 2020

9. Kontrollkomiteens beretning for 2020

10. Fastsettelse av revisors honorar for 2021

11. Valg av revisor for 2021

12. Innkomne forslag og saker

13. Valg

Innkomne saker må være hos stryet innen tirsdag 30.mars kl 18.00.

Mvh

Styret

Styreleder Morten Holck, 93090940

Morten@3t.no